Üyelik Sözleşmesi

1-TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi Nergiz Mah. 1775/6 Sok. No:4/A İzmir adresinde faaliyet gösteren, Aysan Ondörtoğlu (bundan sonra kısaca “bragiegitim.com” olarak anılacaktır) ile “Üye” veya “Ziyaretçi” olarak bragiegitim.com alan adlı web sitesini kullanan “Kullanıcı” arasında akdedilmiştir. Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi Ziyaretçi veya Üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları, Üye ise sadece kayıtlı olan kullanıcıları kapsamaktadır. Sözleşmede ve Kullanıcı ya da Üye ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

2-SÖZLEŞMENİN AMACI

bragiegitim.com kullanıcılarına kitap satışı hizmeti sağlayan bir elektronik ticaret sitesidir (Site). Sitenin kullanılması Kullanıcı tarafından işbu üyelik sözleşmesinin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir.

Kullanıcı Sözleşmesi’nin amacını, Site’de sağlanan himetlerden yararlanılmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. Üyelik Sözleşmesi'nin Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi'nde yer alan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara ve Üyeler'e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

3-KULLANICI'NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1- Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve bragiegitim.com alan adlı internet sitesinde yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir.

2- Kullanıcı, bragiegitim.com tarafından sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının bragiegitim.com veya uygulamalar üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

3- Üye, bragiegitim.com tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcı'nın ve/veya Üye'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, bragiegitim.com’u bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.

4- Kullanıcı ve/veya Üye, bragiegitim.com’a üye olurken belirlediği kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal bragiegitim.com’a bildirmeyi; bragiegitim.com’un üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

5- Kullanıcı, bragiegitim.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine, veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.

6- Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7- Kullanıcı, bragiegitim.com’dan sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile bragiegitim.com tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8- Bragiegitim.com’a ait web sitesinin bragiegitim.com logosu, içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı bragiegitim.com’a aittir. Kullanıcı, sitenin içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9- Kullanıcı, bragiegitim.com aracılığıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik, yazı, resim, görsel, metin ve benzeri içeriklere yer verebileceğini bildiğini ve bu nedenle diğer Kullanıcılar tarafından sağlanan her türlü içerikten içeriği yayınlayan Kullanıcının sorumlu olduğunu ve bragiegitim.com’un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını ve kendisi tarafından bir içerik yayınlanması durumunda, bu içeriğin Bragiegitim.com’un yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olması veya bragiegitim.com tarafından bu şekilde değerlendirilmesi durumunda ilgili içeriği yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu, Kullanıcı olarak içeriğin kaldırılmasına itiraz hakkının bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10- Kullanıcı, kendisi ile ilgili vereceği bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi durumunda ilk fırsatta ve varsa kanuni süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin bragiegitim.comile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

11- Kullanıcı, bragiegitim.com’u ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, ürün veya hizmet tanıtımı ya da satışı yapma veya diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. bragiegitim.com, bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

12- Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin bragiegitim.com tarafından sonlandırılması durumunda bragiegitim.com’dan herhangi bir hak talep edemez.

13- Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle;

Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı bragiegitim.com’dan talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla bragiegitim.com’a herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini,

İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde bragiegitim.com’un zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,

İhlal nedeniyle bragiegitim.com’un adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, bragiegitim.com’un bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,

İhlali nedeniyle bragiegitim.com’un doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte bragiegitim.com’a ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.

4-Bragiegitim.com’un YETKİLERİ

1- bragiegitim.com her zaman için tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabileceği gibi herhangi bir sayfasındaki ya da hizmetindeki kullanıcı erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu nedenle bragiegitim.com’u herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz.

2- bragiegitim.com, Üyelik bilgilerini eksik veya hatalı bildiren Üyeler ile işbu üyelik sözleşmesi ile açıklanan sair kullanım koşullarına aykırı davranan Üyelerin, hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.

3- bragiegitim.com, bragiegitim.com alan adı altında yayın yapan internet sitesinden  verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya mobil uygulamaların içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. bragiegitim.com, kullanıcıların ve üyelerin, bragiegitim.com alan adı altında yayın yapan internet sitesinden sunduğu hizmet ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da bilişim sistemlerinin doğası gereği, Kullanıcılar tarafından siteden yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. bragiegitim.com, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bragiegitim.com’un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

4- bragiegitim.com, Kullanıcılardan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

5- bragiegitim.com’a ait platformlarda reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece bragiegitim.com’a veya bragiegitim.com’un yetki verdiği üçüncü kişilere aittir.

6- bragiegitim.com, bragiegitim.com alan adı altındaki internet sitesinde kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. bragiegitim.com’un , link verdiği ya da tavsiye ettiği sitelerin, içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de gözetildiğinde, dış sitelere verilen bağlantılar veya dış siteler ile ilgili yapılan tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, kullanıcıların bilgi kullanımı, ilgili sitelerin gizlilik ilkeleri ve içeriğinden tamamen dış site sorumlu olup, bragiegitim.com sorumlu değildir.

7- bragiegitim.com’daki kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.

8- bragiegitim.combilerek 18 yaş altındaki çocuklardan bilgi talep etmez. Eğer herhangi bir şekilde 18 yaşın altındaki bir kullanıcının bragiegitim.comile kişisel bilgi paylaştığını fark edersek, bu bilgileri bragiegitim.com sistemlerinden sileriz. Eğer bir ebeveyn çocuğunun bragiegitim.com Platformlarında kendi rızası olmadan kişisel bilgilerini paylaştığını fark eder ise bu kişisel bilgileri Bizimle iletişime geçerek silinmesini talep edebilir. Yasal nedenlerle oluşacak kayıtlar haricinde kayıtlar sistemlerden derhal silinir.

9- bragiegitim.com teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman bragiegitim.com’da yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

Gizlilik Politikası

Üye olurken verilen bilgilere yalnızca ilgili üye ulaşabilir ve bu bilgileri yalnızca üye değiştirebilir.

Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik, ürün ve müşteri yorumları veya üyeler tarafından siteye eklenmiş olan içerikler de dahil, düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda (bir sözleşme ile üçüncü şahıslara ait olanlar hariç) tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları bragiegitim.com’a aittir.

Müşteri tarafından sitede yayınlanmasına izin verilen tüm yazı, resim, video gibi içerikler sadece bilgilendirme amaçlıdır.

bragiegitim.com üyelik sırasında veya daha sonraki süreçlerde sizden bazı kişisel bilgiler talep edebilir, bu bilgilerin diğer üyelerin göremeyeceği ve ulaşamayacağı şekilde korunması ve güvenle saklanması için bragiegitim.com tüm önlemleri almaktadır, bilgi alınan tüm sayfalar SSL güvenlik sertifikası ile korunmaktadır.

Tüm online kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları‘ nca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir, bragiegitim.com PCI standartlarına her daim uyum sağlayarak gereken tüm güvenli ödeme standartlarını sağlamaktadır.

Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için, bragiegitim.com, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kişisel bilgileriniz (ad, soyad, üye ismi, e-posta adresi, posta adresi, kredi kartı bilgileri, satın aldıklarınız vb.) kesinlikle başka kişi ve kuruluşlarla paylaşılmaz.

Üye bilgileri, gizlidir ve bragiegitim.com çalışanlarının ve görevlilerinin söz konusu müşteri bilgilerine erişimleri bragiegitim.com Gizlilik Politikaları çerçevesinde düzenlenmiştir. Üye bilgileri, hukuki zorunluklar haricinde hiçbir kişi ve kurum ile paylaşılamaz.

Kayıtlı bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklar çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri (telefon, adres, e-mail vs) ve diğer kişisel bilgiler Sitemize üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin bragiegitim.com tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış ve çeşitli uygulamalar için süresiz olarak kayda alınabilir, bragiegitim.com ve belirtilen kuruluşlar nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hal-yer ve zamanda paylaşılabilir ve kullanılabilir. İade durumunda müşterinin ürünler için fatura ibraz etmesi zorunludur.

bragiegitim.com belirli dönemlerde müşteri izinleri alınmış hedef kitlelerine eposta, sms ve diğer yöntemler ile pazarlama ve bilgi mesajları gönderebilir, bu mesajları almak istemiyorsanız e-mail içerisindeki üyelikten ayrıl linkine tıklayarak eposta listesinden çıkabilirsiniz.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve öneriniz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz.

Üye, üye formunu doldurma işlemini bitirdiği andan itibaren "Gizlilik Politikası"nı okumuş ve kabul etmiş sayılır.

www.bragiegitim.com tarafından işlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde tarafımızca idari ve teknik her türlü güvenlik önlemi alınarak, yetkisiz erişime izin verilmeden güvenli şekilde saklanacaktır.

Üye’nin kişisel verileri üzerindeki diğer hakları ve kişisel verileri işleme ilke ve yöntemleri ile verilerle ilgili alınan idari ve teknik güvenlik önlemleri hakkındaki detaylı bilgilere www.bragiegitim.com adresli internet sitemizde bulunan Aydınlatma Metni ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikamız’ı inceleyebilirsiniz.

FİKRİ-SINAİ HAKLAR

Bragiegitim.com sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları bragiegitim.com’a aittir.

6-FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER

bragiegitim.com ve üye bu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir.

bragiegitim.com bu üyelik sözleşmesinin koşullarında, bragiegitim.comalan adlı internet sitesinde ve bragiegitim.com alan adlı internet sitesinin içeriğinde sunduğu hizmetlerde dilediği zaman ve yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar bragiegitim.com alan adı altında yayın yapan internet sitesine her yeni girişlerinde veya her kullanımlarında, güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Üye bragiegitim.com tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, bragiegitim.com'un ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve bragiegitim.com tarafından üyenin üyeliğinin iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

7-İHTİLAF

İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, kanunlara göre çözümlenecek ve İzmir Mahkemeleri görev ve yer olarak yetkili olacaktır.

8-TEBLİGAT ADRESLERİ

Üyenin bragiegitim.com’a bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir.

Üye, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak bragiegitim.com’a 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.

İşbu sözleşme nedeniyle bragiegitim.com’un üyenin sistemde kayıtlı e-posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın bragiegitim.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

9-YÜRÜRLÜK

Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Sitemizi kullandığınız sürece Gizlilik ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz. Detaylı bilgi